Αρμοδιότητες των ΠΥΣΔΕ

2012-09-13 21:31

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)

 

                  Του            Ιάκωβου Γ.     Μπριλή,
Αιρετού           στο     Περιφερειακό            Υπηρεσιακό   Συμβούλιο    
Δευτεροβάθμιας         Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΔΕ)       ΧΙΟΥ.


Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας:

 1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ).
 2. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και τους υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ.
 3. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.
 7. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.
 8. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
 9. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών.
 10. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων και αποσπασθέντων από άλλο ΠΥΣΔΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.
 11. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 12. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 13. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 14. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 15. Ορίζουν τις σχολικές μονάδες των οποίων οι μαθητές ασκούνται στα σχολικά εργαστηριακά κέντρα (ΣΕΚ) καθώς επίσης και τους διδάσκοντες σ’ αυτά.
 16. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχόμενων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.
 17. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 18. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
 19. Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997.
 20. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 21. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 22. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 23. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 24. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 25. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.
 26. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων.
 27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και τα μουσικά σχολεία και προτείνουν την τοποθέτησή τους.
 28. Εξετάζουν κάθε άλλο θέμα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.